Η επιχείρηση ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΑ που εδρεύει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε στη δράση
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους,
την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 42.000,00 εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
21.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις
στις παρακάτω κατηγορίες:
ü Μηχανήματα – Εξοπλισμός
ü Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
ü Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
ü Ψηφιακή Προβολή
ü Μεταφορικά μέσα
ü Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
ü βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ü αύξηση της κερδοφορίας της
ü ενίσχυση της εξωστρέφειας
ü επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
ü εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
ü αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
ü ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
ü δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
ü Άλλο…………………………………………………………
Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην τοπική οικονομία.